Using EndNote with Word. Day 5 of 5 days of EndNote #SU5DoE

EndNote’s Cite While You Write feature allows you to use the references stored in your EndNote online library to create citations, footnotes and reference lists in a Microsoft Word document.

On Swansea University PCs you will need to run the EndNote plugins (online) icon. You will find in the Common Apps folder of the Unified Desktop.

If you are using your own PC rather than a university one, you will need to download EndNote plugins for Word. To do this log into Endnote Online and then select Downloads.

Once you have the EndNote plugin you will have an EndNote tab in Word. If you do not have the EndNote tab please contact the library for help.

endnote toolbar

 • Open Word and create a new document.
 • Go to the EndNote tab and click Preferences.
 • Click the Application tab and change this to EndNote Online. (It may have the EndNote Online tab already showing in which case you don’t need to do anything). If you do not have an EndNote tab at all, close Word and double click the EndNote plugins icon in the applications window to install it.
 • A dialog box will ask you for your e-mail address and EndNote password – enter these.

Now you can use EndNote to add citations as you write.

 • Type the following:

This book was useful during my studies

 • Click Insert Citations. Type marshall in the search box and click Find. Highlight the reference “How to study and learn” and click Insert. EndNote will insert a citation (author and year) into your text and add the full reference at the end of your document.
 • Type:

I also found the following useful

 • Click Insert Citations and insert another reference that you have saved in EndNote.

Each time you insert a citation the reference will be automatically added to a reference list at the end of the document.

You can change the referencing style. Word will pick up the referencing styles that you have added to your favorites in EndNote. If the one you want to use is not listed in Word you need to select the style in EndNote Online. Do this by clicking on the Format tab and then Bibliography, followed by Select Favorites. There are some Swansea University approved styles :

 • APA 6th Swansea (an  author date style)
 • Vancouver Swansea (a numbered style)
 • MHRA Swansea (a footnotes style)

If you have added a new style to your Favorites you will need to close Word and reopen it to pick up the styles that you have added.

When you change the reference style in Word the in-text citations and reference list will update automatically.

We have reached the end of ‘5 days of EndNote’. We hope that you have found it useful and can see how EndNote can help you. This course has been designed to give you enough information to ‘get started’ using EndNote. If you would like to find out more, further information is available in our Library Guide for EndNote and you can contact your library subject team for help and advice.

Advertisements
Using EndNote with Word. Day 5 of 5 days of EndNote #SU5DoE

Defnyddio EndNote gyda Word. Diwrnod 5 o 5 niwrnod o EndNote #SU5DoE

Mae gan EndNote nodwedd o’r enw Cite While You Write sy’n caniatáu i chi ddefnyddio’r cyfeiriadau sydd wedi’u storio yn eich llyfrgell EndNote ar-lein i greu dyfyniadau, troednodiadau a rhestrau o gyfeiriadau mewn dogfen Microsoft Word.

Ar gyfrifiaduron Prifysgol Abertawe, bydd rhaid i chi ddefnyddio’r eicon EndNote plugins (ar-lein). Mae hyn ar gael yn y ffolder Common Apps ar y bwrdd gwaith unedig.

Os ydych yn defnyddio’ch cyfrifiadur eich hun yn hytrach nag un y brifysgol, bydd angen i chi lawrlwytho ategolion EndNote ar gyfer Word.  I wneud hyn, mewngofnodwch i EndNote Online ac yna dewiswch Downloads.

Ar ôl i chi lawrlwytho’r ategolyn EndNote, bydd tab EndNote gennych yn Word. Os nad oes tab EndNote gennych, cysylltwch â’r llyfrgell am gymorth.

endnote toolbar

 • Agorwch Word a chreu dogfen newydd.
 • Ewch i’r tab EndNote a chliciwch Preferences.
 • Cliciwch y tab Application a newidiwch hwn i EndNote Online. (Mae’n bosib y bydd tab EndNote Online i’w weld eisoes. Os felly, ni fydd angen newid unrhyw beth). Os nad oes tab EndNote ar gael o gwbl, caewch Word a chliciwch ddwywaith ar yr eicon ategolion EndNote yn y ffenestr cymwysiadau i’w lwytho.
 • Bydd blwch deialog yn gofyn i chi am eich cyfeiriad e-bost a’ch cyfrinair EndNote – teipiwch y rhain.

Nawr gallwch ddefnyddio EndNote i ychwanegu dyfyniadau wrth i chi ysgrifennu.

 • Teipiwch y canlynol:

Roedd y llyfr hwn yn ddefnyddiol yn ystod fy astudiaethau

 • Cliciwch Insert Citations. Teipiwch marshall yn y blwch chwilio a chliciwch Find. Amlygwch y cyfeiriad “How to study and learn” a chliciwch Insert. Bydd EndNote yn gosod dyfyniad (awdur a blwyddyn) yn eich testun ac yn ychwanegu’r cyfeiriad llawn ar ddiwedd eich dogfen.
 • Teipiwch:

Roedd y canlynol yn ddefnyddiol hefyd

 • Cliciwch Insert Citations ac ychwanegwch gyfeiriad arall rydych chi wedi’i gadw yn EndNote.

Bob tro rydych chi’n cynnwys dyfyniad, caiff y cyfeiriad ei ychwanegu’n awtomatig at restr o gyfeiriadau ar ddiwedd y ddogfen.

Gallwch newid yr arddull gyfeirnodi. Bydd Word yn dangos yr arddulliau cyfeirnodi rydych chi wedi’u hychwanegu at eich ffefrynnau yn EndNote. Os nad yw’r un rydych am ei defnyddio wedi’i rhestru yn Word, bydd rhaid i chi ddewis yr arddull yn EndNote Online. I wneud hyn, cliciwch ar y tab Format ac yna Bibliography, wedyn Select Favourites. Dyma rai o arddulliau cymeradwy Prifysgol Abertawe:

 • APA 6th Swansea (arddull awdur a dyddiad)
 • Vancouver Swansea (arddull rifol)
 • MHRA Swansea (arddull troednodiadau)

Os ydych chi wedi ychwanegu arddull newydd at eich Ffefrynnau, bydd angen i chi gau Word a’i ailagor i ddethol yr arddulliau a ychwanegwyd gennych.

Wrth i chi newid yr arddull gyfeirio yn Word, bydd y dyfyniadau yn y testun a’r rhestr gyfeiriadau’n cael eu diweddaru’n awtomatig.

Rydym wedi cyrraedd diwedd ‘5 niwrnod o EndNote’. Gobeithiwn y bu’n ddefnyddiol i chi a’ch bod yn gweld sut gall EndNote eich helpu. Cynlluniwyd y cwrs hwn i roi digon o wybodaeth i’ch galluogi i ddechrau defnyddio EndNote. Os hoffech ddysgu mwy, mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein Canllaw’r Llyfrgell i Endnote a gallwch gysylltu â’ch tîm pwnc y llyfrgell am gymorth a chyngor.

 

Defnyddio EndNote gyda Word. Diwrnod 5 o 5 niwrnod o EndNote #SU5DoE

Creating a reference list: Day 4 of 5 days of EndNote #SU5DoE

This post explains how you can easily create a list of your references using EndNote Online. Our pervious posts covered creating an account, adding reference information to your EndNote account and organising that information.

To create a reference list

 • Click the Format tab. You will see the screen below (The Bibliography option on this tab is selected by default).

 1

 • Next to References: select the group you created. You can select any group or all your references.
 • Next to Bibliographic style: this is where you need to select the reference style you want to use. If the style you need is not in the list follow the next three steps.
 • Click the Select Favourites
 • From the All list on the left select the style that you want to use.

There are some Swansea approved styles; APA 6th Swansea (an author date type style), Vancouver Swansea (numbered) and MHRA Swansea (footnotes).

 • Click Copy to Favorites. They will then be added to the list of styles you see in the drop-down list for bibliographic style.

2

Once you have the selected the referencing style that you wish you use

 • Select RTF from the File format drop-down list. You can open this format in any word processor and it gives a nicer format than plain text.
 • Click the Save You will see a message asking if you want to save or open the file.
 • Choose Open and you should see a formatted list of the items in your group.

Today you have quickly and easily create a list of your references in your chosen referencing style. Tomorrow you will learn how to use EndNote with Word to insert citations and references as you write your assignments.

Creating a reference list: Day 4 of 5 days of EndNote #SU5DoE

Creu rhestr gyfeiriadau: Diwrnod 4 o 5 niwrnod o EndNote #SU5DoE

Mae’r sesiwn hon yn esbonio ffordd hawdd o greu rhestr o’ch cyfeiriadau gan ddefnyddio EndNote Online. Bu’r sesiynau blaenorol yn ymdrin â chreu cyfrif, ychwanegu gwybodaeth gyfeirio at eich cyfrif Endnote a threfnu’r wybodaeth honno.

I greu rhestr gyfeiriadau

 • Cliciwch ar y tab Format. Byddwch yn gweld y sgrîn isod (Mae’r opsiwn Bibliography ar y tab hwn yn cael ei ddethol yn awtomatig).

 1

 • Nesaf at References: dewiswch y grŵp a grëwyd gennych. Gallwch ddewis unrhyw grŵp neu eich holl gyfeiriadau.
 • Nesaf at Bibliographic style: dyma ble bydd angen i chi ddewis yr arddull gyfeirio yr hoffech ei defnyddio. Os nad yw’r arddull mae ei hangen arnoch yn y rhestr, dilynwch y tri cham nesaf.
 • Cliciwch Select Favourites
 • O’r opsiwn All list ar y chwith, dewiswch yr arddull yr hoffech ei defnyddio.

Dyma rai arddulliau cymeradwy Prifysgol Abertawe: APA 6th Swansea (arddull awdur a dyddiad), Vancouver Swansea (rhifol) ac MHRA Swansea (troednodiadau).

 • Cliciwch Copy to Favuorites. Yna caiff eich dewisiadau eu hychwanegu at y rhestr o arddulliau rydych yn eu gweld yn y gwymplen ar gyfer arddull lyfryddiaethol.

2

Ar ôl i chi ddewis yr arddull gyfeirnodi yr hoffech ei defnyddio

 • Dewiswch RTF o’r gwymplen File format. Gallwch agor y fformat hwn ar unrhyw brosesydd geiriau ac mae’n rhoi fformat gwell na thestun plaen.
 • Cliciwch ar Save. Byddwch yn gweld neges yn gofyn a ydych chi am gadw neu agor y ffeil.
 • Dewiswch Open a dylech chi weld rhestr wedi’i fformatio o’r eitemau yn eich grŵp.

Heddiw, rydych chi wedi dysgu ffordd hawdd a chyflym o greu rhestr o’ch cyfeiriadau  mewn arddull o’ch dewis. Yfory, byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio EndNote gyda Word i gynnwys dyfyniadau a chyfeiriadau wrth i chi ysgrifennu’ch aseiniadau.

Creu rhestr gyfeiriadau: Diwrnod 4 o 5 niwrnod o EndNote #SU5DoE

Organise and share you references in EndNote : Day 3 of #SU5DoE

Over the last two days, we have entered references manually and imported some references from iFind. You should now have several references saved in EndNote. Today we will look at how you can organise and share these references.

4

In EndNote Online you can collect related references in groups. You could have a group for a specific topic, or for each chapter of a dissertation. Putting a reference in a group does not remove it from your list of My References. This means a reference can be in more than one group.

To create a group:

 • Go to Organize
 • Select New Group
 • A window will open; enter a name for your group.

To add references into your new group:

 • Go to My References
 • Select some references by ticking the check box next to the reference.
 • Just above your list of references you will see an Add to group drop-down menu.
 • Select your group.

The selected references will be added to the group. At the left of the screen, you will see a My References box listing the groups you have in your library. You should see the group you created with a number of references next to it.

 • Click on the group name link to see the references in this group.

You can share specific groups with other EndNote users. This may be useful if you are working on a collaborative assignment.

 • Click the Organize
 • On the Manage My Groups page, click the box in the Share column to tick it.

sharing

 • Click the Manage Sharing button for the appropriate group. On the next screen click the link that says Start sharing this group. A pop-up window will appear where you can enter the email addresses of anyone with which you wish to share the group.
 • You can also decide to give Read & Write or Read Only

Tomorrow’s post will teach you how to create a simple bibliography/reference list.

Organise and share you references in EndNote : Day 3 of #SU5DoE

Trefnu a rhannu eich cyfeiriadau yn Endnote: Diwrnod 3 o #SU5DoE

Dros y ddau ddydd diwethaf, rydych chi wedi ychwanegu rhai cyfeiriadau â llaw a mewnforio rhai o iFind. Dylai fod gennych nifer o gyfeiriadau wedi’u cadw yn Endnote bellach. Heddiw, byddwn yn trafod sut gallwch drefnu a rhannu’r cyfeiriadau hyn.

Yn EndNote Online, gallwch gasglu cyfeiriadau cysylltiedig mewn grwpiau. Gallwch greu grŵp ar gyfer pwnc penodol neu ar gyfer pob pennod mewn traethawd hir. Wrth gynnwys cyfeiriad mewn grŵp, ni fydd yn cael ei ddileu o’ch rhestr yn My References. Felly, mae modd cynnwys cyfeiriad mewn mwy nag un grŵp.

I greu grŵp:

 • Ewch i Organize
 • Dewiswch New Group
 • Bydd ffenestr yn agor; rhowch enw newydd i’ch grŵp.

I ychwanegu cyfeiriadau newydd at eich grŵp:

 • Ewch i My References
 • Dewiswch rai cyfeiriadau drwy dicio’r blwch nesaf at y cyfeiriad.
 • Yn union uwchben eich rhestr o gyfeiriadau, byddwch yn gweld cwymplen, Add to group.
 • Dewiswch eich grŵp.

Bydd y cyfeiriadau a ddewiswyd gennych yn cael eu hychwanegu at y grŵp. Ar ochr chwith y sgrîn, byddwch yn gweld blwch My References sy’n rhestru’r grwpiau sydd gennych yn eich llyfrgell. Dylech chi weld y grŵp a grëwyd gennych ynghyd â nifer o gyfeiriadau nesaf ato.

 • Cliciwch ar ddolen enw’r grŵp i weld y cyfeiriadau yn y grŵp hwn.

Gallwch rannu grwpiau penodol â defnyddwyr EndNote eraill. Gall hyn fod yn ddefnyddiol os ydych yn cydweithio ar aseiniad.

 • Cliciwch ar Organize
 • Ar y dudalen Manage My Groups, cliciwch y blwch yn y golofn Share i’w dicio.

sharing

 • Cliciwch y botwm Manage Sharing ar gyfer y grŵp priodol. Ar y sgrîn nesaf, cliciwch y ddolen sy’n dweud Start sharing this group. Bydd ffenest naid yn ymddangos lle gallwch deipio cyfeiriadau e-bost unrhyw bobl yr hoffech rannu’r grŵp â nhw.
 • Gallwch benderfynu rhoi caniatâd Read & Write neu Read Only hefyd

Yn y sesiwn yfory, byddwch yn dysgu sut i greu llyfryddiaeth/rhestr gyfeiriadau seml.

Trefnu a rhannu eich cyfeiriadau yn Endnote: Diwrnod 3 o #SU5DoE

Importing references – Day 2 of 5 days of EndNote

Yesterday we set up an EndNote Online account and entered a reference manually. If you missed the blog post, you can find it here. Today we are going the have a go at importing references.

You can import references from iFind and most academic databases including Web of Science, Scopus, and ScienceDirect.

We are going to find some journal articles in iFind and import the reference information into EndNote.

 • Go to iFind and select the ‘Articles & more’ search option.

articles

 • Search for a topic of your choice.
 • Chose an article that you would like to save in EndNote.
 • Click on the details tab and then select EndNote from the actions drop-down list.

details dropdown

EndNote Online will open in a new window. You will need to log in. You should see a confirmation that one reference has been imported from Primo (Primo is the system that runs iFind).

You can import references for multiple items by saving them to you favourites and then sending them to EndNote.

 • Go back to your list of results in iFind.
 • In the results list click on the star next to the title. This adds the items to your favourites.
 • Add several items to you favourites by clicking on the star icon.
 • Now go to your Favourites list. You can access this buy clicking on Favourites (top right of the screen)
 • From your Favourites list, select all of the items you went to send to EndNote.
 • Select Push to EndNote from the drop-down list and click on Go.

favourites

You should now have several items in EndNote, which you can view by selecting My References.

If you need help importing references from other sources there is advice on the EndNote library guide.

Tomorrow we will learn how to organise and share the references that you have saved in EndNote.

Importing references – Day 2 of 5 days of EndNote