Importing references – Day 2 of 5 days of EndNote

Yesterday we set up an EndNote Online account and entered a reference manually. If you missed the blog post, you can find it here. Today we are going the have a go at importing references.

You can import references from iFind and most academic databases including Web of Science, Scopus, and ScienceDirect.

We are going to find some journal articles in iFind and import the reference information into EndNote.

 • Go to iFind and select the ‘Articles & more’ search option.

articles

 • Search for a topic of your choice.
 • Chose an article that you would like to save in EndNote.
 • Click on the details tab and then select EndNote from the actions drop-down list.

details dropdown

EndNote Online will open in a new window. You will need to log in. You should see a confirmation that one reference has been imported from Primo (Primo is the system that runs iFind).

You can import references for multiple items by saving them to you favourites and then sending them to EndNote.

 • Go back to your list of results in iFind.
 • In the results list click on the star next to the title. This adds the items to your favourites.
 • Add several items to you favourites by clicking on the star icon.
 • Now go to your Favourites list. You can access this buy clicking on Favourites (top right of the screen)
 • From your Favourites list, select all of the items you went to send to EndNote.
 • Select Push to EndNote from the drop-down list and click on Go.

favourites

You should now have several items in EndNote, which you can view by selecting My References.

If you need help importing references from other sources there is advice on the EndNote library guide.

Tomorrow we will learn how to organise and share the references that you have saved in EndNote.

Advertisements
Importing references – Day 2 of 5 days of EndNote

Mewnforio cyfeiriadau – Diwrnod 2 o 5 Niwrnod o EndNote

Ddoe, buom yn creu cyfrif EndNote Online ac ychwanegu cyfeiriad â llaw. Os wnaethoch chi ddim gweld y blog, mae ar gael yma. Heddiw, rydym yn mynd i roi cynnig ar fewnforio cyfeiriadau.

Gallwch fewnforio cyfeiriadau o iFind a’r rhan fwyaf o gronfeydd data academaidd, gan gynnwys Web of Science, a ScienceDirect.

Rydym yn mynd i chwilio am erthyglau cyfnodolion yn iFind a mewnforio’r wybodaeth gyfeirio i EndNote.

 • Ewch i iFind a dewiswch yr opsiwn chwilio ‘Erthyglau a mwy’.

articlesandmore

 • Chwiliwch am bwnc o’ch dewis.
 • Dewiswch erthygl yr hoffech ei chadw yn EndNote.
 • Cliciwch ar y tab manylion ac yna dewiswch EndNote o’r gwymplen gweithrediadau.

export

Bydd EndNote Online yn agor mewn ffenestr newydd. Bydd angen i chi fewngofnodi. Dylech chi weld cadarnhad bod un cyfeiriad wedi cael ei fewnforio o Primo (Primo yw’r system sy’n cynnal iFind).

Gallwch fewnforio cyfeiriadau ar gyfer nifer o eitemau drwy eu cadw i’ch ffefrynnau ac yna eu hanfon i EndNote.

 • Ewch yn ôl i’ch rhestr o ganlyniadau yn iFind.
 • Yn y rhestr o ganlyniadau, cliciwch ar y seren nesaf at y teitl. Mae hyn yn ychwanegu eitemau at eich e-silff (Favourites).
 • Ychwanegwch sawl eitem at eich e-silff (Favorites) drwy glicio ar yr eicon seren.
 • Nawr ewch i’ch rhestr o Ffefrynnau. Gallwch agor hon drwy glicio ar e-silff (Favourites) yng nghornel dde uchaf y sgrin)
 • O’ch e-silff, dewiswch bob eitem rydych am ei hanfon i EndNote.
 • Dewiswch Anfon i Endnote Web o’r gwymplen ac yna cliciwch ar Ewch.

favs

Bellach, dylai fod gennych nifer o eitemau yn Endnote, a gallwch eu gweld drwy ddewis My References.

Os oes angen cymorth arnoch i fewnforio cyfeiriadau o ffynonellau eraill, mae cyngor ar gael yn y Canllaw’r llyfrgell i EndNote.

Yfory, byddwn yn dysgu sut i drefnu a rhannu’r cyfeiriadau rydych wedi’u cadw yn EndNote.

Mewnforio cyfeiriadau – Diwrnod 2 o 5 Niwrnod o EndNote

5 days of EndNote: Day 1 – Getting started

Welcome to 5 days of EndNote.

EndNote is a tool that can help you store and organise the references that you find during your research. You can then insert citations and a fully-formatted reference list into your Word documents.

Today we are going to set up an EndNote Online account and add a reference.

EndNote Registration is free and available to all staff and students at Swansea University.

 • Go to myendnoteweb.com
 • If you are on campus you can select IP authentication. If you are off campus chose ‘Institutional (Shibboleth) Authentication’ and log in with your normal university details.
 • Click on sign-up.

capture

 • On the next screen enter your:
  • Swansea University email address
  • create a password
  • provide your name
 • Your password must meet the following criteria:

capture

You can link your Facebook or LinkedIn account to EndNote so that you can log in using them in future. Here are instructions for facebook sign-up and linkedin sign-up.

Now that you have an account, let’s get some reference information in EndNote. We will start by learning to add a reference manually. You won’t need to do this very often: most of the time you will import the references as you find the information. It is useful to learn how to add a reference manually because it will help if you ever need to edit a reference that you import.

Entering references manually

 • Click the Collect tab then click New Reference
 • Use the drop down menu to change the Reference Type to book.
 • Enter the following reference using the text in boxes:

Capture

Top tips for manually adding references…

 • When you start to type, a larger box will open which allows you to use formatting such as bold, underline, etc. It is not usually necessary to do this as EndNote will format your references when needed but it can be useful if you want to do something different from a standard style, such as stressing a particular word in the title.
 • Do not put a full stop at the end of the title – EndNote will add punctuation when needed.
 • You always need to enter basic information (such as author, title and publication date) which you would need to include in a reference. There are also optional fields (such as keywords, call number, notes, etc) which you can use if you find them helpful.

EndNote will automatically save your reference as you go along but you need to click the Save button to finish.

The reference that you have added will be listed in My References.

Tomorrow we will learn how to import reference information from iFind.

5 days of EndNote: Day 1 – Getting started

5 Niwrnod o Endnote: Diwrnod 1 – Dechrau arni

Croeso i 5 niwrnod o EndNote.

Mae EndNote yn offeryn sy’n gallu eich helpu i storio a threfnu’r cyfeiriadau byddwch yn dod o hyd iddynt yn eich ymchwil. Wedyn gallwch gynnwys dyfyniadau a rhestr gyfeiriadau wedi’i fformatio’n llawn yn eich dogfennau Word.

Heddiw, byddwn yn creu cyfrif EndNote Online ac ychwanegu cyfeiriad.

Mae holl staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe’n gallu cofrestru ar gyfer Endnote am ddim.

 • Ewch i myendnoteweb.com
 • Os ydych ar y campws, gallwch ddewis IP authentication. Os nad ydych ar y campws, dewiswch Institutional (Shibboleth) Authentication a mewngofnodwch gan ddefnyddio’ch manylion arferol yn y Brifysgol.
 • Cliciwch ar sign-up.

capture

 • Ar y sgrin nesaf, rhowch eich:
  • Cyfeiriad e-bost ym Mhrifysgol Abertawe
  • Crëwch gyfrinair
  • Rhowch eich enw
 • Mae’n rhaid i’ch cyfrinair fodloni’r meini prawf canlynol:

capture

Gallwch greu cysylltiad rhwng eich cyfrif Facebook neu LinkedIn ac EndNote fel y gallwch eu defnyddio i fewngofnodi yn y dyfodol. Dyma’r cyfarwyddiadau i fewngofnodi drwy Facebook a thrwy LinkedIn.

Nawr eich bod wedi creu cyfrif, awn ati i ychwanegu gwybodaeth gyfeirio at Endnote Byddwn yn dechrau drwy ddysgu ychwanegu cyfeiriad â llaw. Ni fydd angen i chi wneud hyn yn aml: y rhan fwyaf o’r amser, byddwch yn ychwanegu’r cyfeiriadau wrth i chi ddod o hyd i’r wybodaeth. Mae’n ddefnyddiol dysgu sut i ychwanegu cyfeiriad â llaw oherwydd y bydd hyn yn eich helpu os bydd angen golygu cyfeiriad ar ôl ei fewnforio.

Ychwanegu cyfeiriadau â llaw

 • Cliciwch ar y tab Collect ac yna cliciwch ar New Reference
 • Defnyddiwch y gwymplen i newid y math o gyfeiriad i book
 • Cofnodwch y cyfeiriad canlynol gan ddefnyddio’r testun yn y blychau:

Capture

Canllawiau call ar gyfer ychwanegu cyfeiriadau â llaw.

 • Wrth i chi ddechrau teipio, bydd blwch mwy yn agor. Bydd hwn yn caniatáu i chi ddefnyddio dulliau fformatio megis teip trwm, tanlinellu, ayb. Fel arfer, does dim angen gwneud hyn oherwydd bydd EndNote yn fformatio’ch cyfeiriadau pan fydd angen, ond gall fod yn ddefnyddiol os hoffech chi wneud rhywbeth sy’n wahanol i’r arddull safonol, er enghraifft, pwysleisio gair penodol yn y teitl.
 • Peidiwch â rhoi atalnod llawn ar ddiwedd y teitl – bydd EndNote yn ychwanegu atalnodau yn ôl yr angen.
 • Mae’n rhaid i chi bob amser nodi’r wybodaeth sylfaenol (megis awdur, teitl a’r dyddiad cyhoeddi) y byddai angen i chi ei chynnwys mewn cyfeiriad. Ceir meysydd dewisol hefyd (megis allweddeiriau, rhif galw, nodiadau ayb) y gallwch eu defnyddio os ydynt yn ddefnyddiol i chi.

Bydd EndNote yn cadw’ch cyfeiriad yn awtomatig wrth i chi weithio, ond bydd angen clicio ar y botwm Save i orffen.

Caiff y cyfeiriad a ychwanegwyd gennych ei restru yn My References.

Yfory, byddwch yn dysgu sut i fewnforio gwybodaeth gyfeirio o iFind.

5 Niwrnod o Endnote: Diwrnod 1 – Dechrau arni

What is 5 days of EndNote?

‘5 days of EndNote’ is an open online course for Swansea University students. The course will run between the 15th and 19th October.

How the course will work

Each day there will be a new blog post that will take you through using EndNote Online. We will start with the basics of creating an account. By the end of the week you will be able to use EndNote to insert citations and reference lists in your word documents.

The course will cover:

 • Creating an EndNote Online account
 • Importing references
 • Organising and sharing your references
 • Creating bibliographies/references lists
 • Using EndNote with word to insert citations and reference lists

How to join in

To join this course sign up to follow this blog by email. The hashtag for our course is #su5doe.

What is 5 days of EndNote?

Beth yw 5 niwrnod o Endnote?

Mae ‘5 niwrnod o EndNote’ yn gwrs ar-lein i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Cynhelir y cwrs rhwng 15 a 19 Hydref.

Sut bydd y cwrs yn gweithio

Bob dydd, bydd blog newydd a fydd yn eich tywys drwy ddefnyddio EndNote Online. Byddwn yn dechrau gydag egwyddorion sylfaenol creu cyfrif. Erbyn diwedd yr wythnos, byddwch yn gallu defnyddio EndNote i gynnwys dyfyniadau a rhestrau o gyfeiriadau yn eich dogfennau Word.

Bydd y cwrs yn ymdrin â:

 • Creu cyfrif EndNote Online
 • Mewnforio cyfeiriadau
 • Trefnu a rhannu’ch cyfeiriadau
 • Creu llyfryddiaethau/rhestrau o gyfeiriadau
 • Defnyddio EndNote gyda Word i ychwanegu rhestrau o gyfeiriadau a dyfyniadau

Sut i gymryd rhan

I gymryd rhan yn y cwrs hwn, cofrestrwch i ddilyn y blog hwn drwy e-bost. Yr hashnod ar gyfer ein cwrs yw #su5doe.

Beth yw 5 niwrnod o Endnote?